Praca: Radca prawny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 81885

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


- horyzont czasowy planowania – powyżej 1 roku,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu Sądy, Prokuratoria Generalna RP, wykonawcy zamówień publicznych,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w roku: Krajowa Izba Odwoławcza,


- zagrożenie korupcją,


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne w celu prawidłowej i efektywnej realizacji programów rządowych
 • występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej
 • współpracuje z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń)
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym projektów umów, oraz inne wystąpienia, a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym
 • współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału
 • współpracuje z Prokuratorią Generalną RP
 • opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja radcowska
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Starszy kontroler ds. produktów finansowych

HSBC Product Control to niezależna funkcja kontrolna, część działu finansowego odpowiedzialna za zapewnienie kompletnych i dokładnych ksiąg rachunkowych...

Zastepca dyrektora mrm

Niezależna ocena gobalnych i lokalnych modeli ryzyka używanych przez HSBC, Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych w celu oceny funkcjonalności...