Praca: Kierownik projektu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik projektu
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 81868

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


- horyzont czasowy planowania – powyżej 1 kwartału do 1 roku,


- kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z wykonawcą robót w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych zwłaszcza z akceptacją robót dodatkowych i zamiennych oraz monitorowaniem postępu robót,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z nadzorem zewnętrznym w celu realizacji obowiązków zamawiającego i kontroli procesów zarządzania,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z właściwymi terytorialnie władzami i instytucjami w sprawach związanych z decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami,


- praca w terenie,


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kieruje, nadzoruje, koordynuje i monitoruje pracę Zespołu Kierownika Projektu związane z budową dróg i obiektów inżynierskich w ramach realizacji projektów rządowych oraz identyfikuje oraz ocenia ryzyka projektu, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka, a także sprawuje nadzór nad bieżącym monitoringiem oraz ocenia skuteczność podjętych działań
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, finansowania i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich
 • nadzoruje przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno – techniczne i konsultacje społeczne
 • wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz obowiązki wynikające z procedur warunkujących uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także egzekwuje od Wykonawców wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartych umów, sprawuje kontrolę nad nadzorem
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmiany, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy badan laboratoryjnych, itp.
 • uczestniczy w naradach technicznych, komisjach technicznych i eksperckich
 • wnioskuje o zamówienia uzupełniające oraz nadzoruje przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów
 • nadzoruje sporządzenia rozliczenia zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przejęcia środka trwałego i przygotowuje materiały do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa drogowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: zarzadzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami
 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Starszy kontroler ds. produktów finansowych

HSBC Product Control to niezależna funkcja kontrolna, część działu finansowego odpowiedzialna za zapewnienie kompletnych i dokładnych ksiąg rachunkowych...

Zastepca dyrektora mrm

Niezależna ocena gobalnych i lokalnych modeli ryzyka używanych przez HSBC, Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych w celu oceny funkcjonalności...