Praca: Kierownik projektu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik projektu
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 81917

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


- horyzont czasowy planowania – powyżej 1 kwartału do 1 roku,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z przedstawicielami nadzoru zewnętrznego i firm wykonawczych w celu realizacji obowiązków zamawiającego oraz realizacji robót


- kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z przedstawicielami firm projektowych i wykonawczych na etapie postępowań przetargowych, opracowywania dokumentacji projektowych i realizacji robót,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w roku z przedstawicielami Urzędów i władz samorządowych celu uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji; z przedstawicielami organów kontrolnych (WINB),


- praca w terenie,


- zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Koordynuje i nadzoruje przygotowania i realizację zadań w obszarze programów rządowych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, w tym odpowiedniego poziomu wykonawstwa robót
 • Uczestniczy w przygotowaniu materiałów przetargowych dla planowanych zadań inwestycyjnych Oddziału, w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz bierze udział w komisjach przetargowych
 • Uczestniczy w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz w kontroli kompletności i poprawności dokumentacji wykonawczej i operatów kolaudacyjnych
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w cyklicznych Radach Technicznych, Radach Projektu i Radach Budowy
 • Uczestniczy w Zespole Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową drogowych obiektów inżynierskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy lub utrzymania dróg lub drogowych obiektów inżynierskich
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • kompetencje: zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami
 • przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • znajomość przepisów FIDIC
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Starszy kontroler ds. produktów finansowych

HSBC Product Control to niezależna funkcja kontrolna, część działu finansowego odpowiedzialna za zapewnienie kompletnych i dokładnych ksiąg rachunkowych...

Zastepca dyrektora mrm

Niezależna ocena gobalnych i lokalnych modeli ryzyka używanych przez HSBC, Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych w celu oceny funkcjonalności...