Praca: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Miechów
Ogłoszenie o naborze Nr 24429

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy biurku z koniecznością okresowego przemieszczania się pomiędzy sąsiadującymi pokojami zlokalizowanymi na poziomie 1 piętra, składnicą akt zlokalizowaną w poziomie sutereny budynku. Praca przy komputerze z wykorzystaniem typowych urządzeń biurowych. Konieczność przemieszczania dokumentów oraz teczek akt pomiędzy miejscami składowania (szafy lub regały o wysokości do 2,5 m) a stanowiskiem (stanowiskami) pracy.
Wyjazdy służbowe w zakresie kontroli lub oględzin robót i obiektów budowlanych - w zmiennych warunkach atmosferycznych (w tym niekorzystnych) w ciągu całego roku. Prowadzenie samochodu osobowego, protokołowanie ustaleń kontroli lub oględzin, dokonywanie pomiarów taśmą mierniczą albo dalmierzem laserowym, odręczne sporządzanie szkiców sytuacyjnych, odręczne protokołowanie ustaleń kontroli lub oględzin, przemieszczanie się w obszarze budowy i wznoszonego obiektu budowlanego, przemieszczanie się wewnątrz obiektu budowlanego w trakcie budowy lub w trakcie użytkowania - z uwzględnieniem ewentualnej konieczności penetracji i oceny miejsc trudno dostępnych lub zlokalizowanych na wysokości - także powyżej 3 m. Okresowo praca na wysokości. Okresowo praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu, szeroki zakres zadań i odpowiedzialności.
Narzędzia pracy: - komputer stacjonarny umiejscowiony na typowym biurku; - samochód osobowy nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; - inne typowe urządzenia biurowe jak kserokopiarka, niszczarka, faks itp.
Lokal siedziby urzędu znajduje się na 1 piętrze, składnica akt w poziomie sutereny budynku. W budynku brak windy. Pomieszczenie WC nie posiada przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Układ komunikacji wewnętrznej, ze względu na dość odległy okres budowy budynku, według współczesnych standardów - niepraktyczny (co może stanowić dodatkowe utrudnienie dla poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim).

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy - Prawo budowlane
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi, przyjmowanie podań i udzielanie w tym zakresie wyjaśnień
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych - na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne – budowlane /w tym architektoniczno-budowlane/ lub na kierunku administracja /rozumiana jako administracja publiczna/,
(dopuszcza się także wykształcenie wyższe techniczne - budowlane lub administracyjne, gdy kandydatka/kandydat nie posiada średniego wykształcenia technicznego – budowlanego lub administracyjnego)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w organach państwowego nadzoru budowlanego (art. 80 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane) lub organach administracji architektoniczno-budowlanej (art. 80 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane)
 • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane, oraz rozporządzeń wykonawczych
 • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność sprawnego i wydajnego sporządzania projektów decyzji, postanowień, pism procesowych opartych na przepisach ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność sprawnej i wydajnej obsługi komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, poczta e-mail)
 • umiejętność szybkiego, czytelnego pisania ręcznego w warunkach terenowych (także niekorzystnych)
 • umiejętność szybkiego sporządzania odręcznych, technicznych szkiców sytuacyjnych: zabudowy i zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanych, w warunkach terenowych (także niekorzystnych)
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie praktyczne w prowadzeniu samochodu osobowego
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane)
 • odporność na stres, asertywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, kreatywność, operatywność
 • umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wydajnej pracy zespołowej
 • odbyte szkolenia lub kursy kwalifikacyjne – przydatne na proponowanym stanowisku pracy (związane z budownictwem lub administracją publiczną)
 • rozpoczęta lub kontynuowana nauka na uczelni wyższej – kształcącej w zakresie budownictwa lub administracji publicznej (z uwzględnieniem zaawansowania – w latach odbytej nauki)
 • referencje dotyczące: zatrudnienia na stanowisku pracy związanym z budownictwem albo administracją publiczną lub odbytego stażu albo wolontariatu – związanych z budownictwem lub administracją publiczną
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor_1942187.html
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,- przeprowadzanie kontroli i oględzin na...

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracyProwadzenie kontroli na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze, samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu, okresowe całodobowe...

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracyProwadzenie kontroli na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze, samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu, okresowe całodobowe...