Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 17906

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów, obsługa resortowych systemów informatycznych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się w budynku – nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności wynajmującego związanych z zawieraniem umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień dot. nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie, w tym m.in. samodzielne opracowywanie projektów umów i porozumień, przygotowywanie wymaganych wystąpień do Wojewody i Starostów oraz prowadzenie rejestru umów,
 • wystawianie faktur i przygotowywanie innych dokumentów rozliczeniowych dot. zawartych umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień o korzystaniu z nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie,
 • wykonywanie czynności najemcy związanych z zawieraniem i realizacją umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień dot. nieruchomości lub ich części użytkowanych na tej podstawie przez jednostki i komórki organizacyjne Policji w województwie małopolskim,
 • udział w czynnościach związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem nieruchomości przez KWP w Krakowie,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości zbędnych do Agencji Mienia Wojskowego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji, korespondencji i sprawozdawczości,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • wiedza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz księgowo-finansowym,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • umiejętność analizy dokumentów formalno-prawnych dot. nieruchomości,
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1849174.html
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Inspektor

Warunki pracyPraca w urzędzie oraz prowadzenie kontroli na terenie powiatu wadowickiego, praca przy komputerze, samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu. Nie...

Inspektor wojewódzki

Warunki pracyzagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) praca w terenie lub...

Inspektor wojewódzki

Warunki pracykrajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...