Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 17906

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów, obsługa resortowych systemów informatycznych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się w budynku – nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności wynajmującego związanych z zawieraniem umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień dot. nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie, w tym m.in. samodzielne opracowywanie projektów umów i porozumień, przygotowywanie wymaganych wystąpień do Wojewody i Starostów oraz prowadzenie rejestru umów,
 • wystawianie faktur i przygotowywanie innych dokumentów rozliczeniowych dot. zawartych umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień o korzystaniu z nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie,
 • wykonywanie czynności najemcy związanych z zawieraniem i realizacją umów najmu, użyczenia, dzierżawy oraz porozumień dot. nieruchomości lub ich części użytkowanych na tej podstawie przez jednostki i komórki organizacyjne Policji w województwie małopolskim,
 • udział w czynnościach związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem nieruchomości przez KWP w Krakowie,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości zbędnych do Agencji Mienia Wojskowego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji, korespondencji i sprawozdawczości,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • wiedza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz księgowo-finansowym,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • umiejętność analizy dokumentów formalno-prawnych dot. nieruchomości,
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1849174.html
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Warunki pracynietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia...